โครงการ เจ้าของงาน แผนการใช้จ่าย เบิกจริง ร้อยละ
(121) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ เสียชีวิต งานการเงิน 128,820.00 128,820.00 100.00