โครงการ เจ้าของงาน แผนการใช้จ่าย เบิกจริง ร้อยละ
(41) รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2561 สสอ.ดอกคำใต้ 86,400.00 172,400.00 199.54
(42) ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2561 สสอ.ดอกคำใต้ 291,440.00 267,576.80 91.81
(43) พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2561 สสอ.ดอกคำใต้ 210,000.00 70,000.00 33.33
(44) ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี สสอ.จุน 163,935.00 156,295.00 95.34
(45) รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี สสอ.จุน 48,600.00 48,600.00 100.00
(51) ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอเชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน 127,505.00 89,745.00 70.39
(52) รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พ.ศ.2561 สสอ.เชียงม่วน 37,800.00 37,800.00 100.00
(54) ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ สสอ.เชียงคำ 692,170.00 186,680.00 26.97
(55) รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ สสอ.เชียงคำ 205,200.00 91,400.00 44.54
(56) พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต.เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๑ สสอ.เชียงคำ 210,000.00 210,000.00 100.00
(59) พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561 สสอ.เชียงม่วน 70,000.00 35,000.00 50.00
(60) ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอภูกามยาว พ.ศ.2561 สสอ.ภูกามยาว 91,140.00 91,140.00 100.00
(62) รวมพลังสร้างชุมชนสุภาพดี อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561 สสอ.ภูกามยาว 27,000.00 27,000.00 100.00
(63) พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561 สสอ.ภูกามยาว 105,000.00 105,000.00 100.00
(76) รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2561 สสอ.แม่ใจ 59,400.00 58,300.00 98.15
(77) ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2561 สสอ.แม่ใจ 200,365.00 193,915.00 96.78
(78) รวมพลังชุมชนสร้างสุขภาพดี อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๑ สสอ.ภูซาง 43,200.00 42,600.00 98.61
(79) ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนสุขภาพดี อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๑ สสอ.ภูซาง 145,720.00 144,745.00 99.33
(83) ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561 สสอ.เมืองพะเยา 273,225.00 273,225.00 100.00
(84) รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561 สสอ.เมืองพะเยา 81,000.00 81,000.00 100.00
(85) พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต. /สอ.น. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561 สสอ.เมืองพะเยา 175,000.00 175,000.00 100.00