โครงการ เจ้าของงาน แผนการใช้จ่าย เบิกจริง ร้อยละ
(70) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 8,933,000.00 703,000.00 7.87
(73) ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 154,000.00 153,400.00 99.61