โครงการ เจ้าของงาน แผนการใช้จ่าย เบิกจริง ร้อยละ
(2) ค่าสาธารณูปโภค สสจ.พะเยา งานการเงิน 940,200.00 488,354.16 51.94
(3) ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการไม่ทำเวชปฏิบัติ งานการเงิน 600,000.00 380,000.00 63.33
(4) สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข 549,000.00 464,294.00 84.57
(5) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจังหวัดพะเยา ปี 2562 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 98,000.00 36,400.00 37.14
(6) ประกวด คัดเลือกผลการดำเนินงาน อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น 11 สาขา ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข 70,000.00 0.00 0.00
(7) พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 271,000.00 136,520.00 50.38
(9) พัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพะเยาปี 2562 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 70,630.00 7,800.00 11.04
(10) แผนพัฒนาการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานนิติการ 80,900.00 0.00 0.00
(12) โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 227,593.00 97,590.00 42.88
(14) สมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง สสจ/สสอ งานการเงิน 117,000.00 68,250.00 58.33
(15) เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง รพช งานการเงิน 279,734.00 166,249.00 59.43
(16) เงินค่าตอบแทน คตส พนักงานราชการ งานการเงิน 48,000.00 28,000.00 58.33
(17) ค่าตอบแทน พตส.ข้าราชการ งานการเงิน 14,703,900.00 8,255,500.00 56.14
(18) ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ 11) งานการเงิน 18,622,420.00 6,197,695.00 33.28
(19) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณการจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 255,430.00 41,187.00 16.12
(20) โครงการประชาชนปลอดภัยด้วยเครือข่ายเฝ้าระวังบ้านห้วยไฟวัฒนา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 100,000.00 80,800.00 80.80
(21) โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานบริการสุขภาพจังหวัดพะเยาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 12,216.00 7,030.00 57.55
(22) โครงการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 59,600.00 56,420.00 94.66
(23) โครงการ ควบคุม กำกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพจังหวัดพะเยาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 24,300.00 6,720.00 27.65
(24) โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) 100,000.00 21,100.00 21.10
(25) โครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ตามโครงการ อย.น้อย ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 34,000.00 29,800.00 87.65
(26) โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ สสอ.ดอกคำใต้ 323,360.00 17,480.77 5.41
(27) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร ปี 2562 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข 103,800.00 60,600.00 58.38
(28) การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพจังหวัดพะเยาเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 1,658,000.00 1,168,709.03 70.49
(30) การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 10,000.00 0.00 0.00
(31) โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดต่อและภัยสุขภาพ จังหวัดพะเยา ปี 2562 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD) 80,600.00 0.00 0.00
(33) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ที่กระทรวงฯให้ความสำคัญ จังหวัดพะเยา ปี 2562 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD) 63,800.00 2,260.00 3.54
(34) โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค จังหวัดพะเยา ปี 2562 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD) 5,600.00 0.00 0.00
(35) พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2562 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 88,600.00 11,200.00 12.64
(37) สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดพะเยา ปี 2562 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD) 120,000.00 40,800.00 34.00
(38) โครงการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 70,000.00 32,300.00 46.14
(39) ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานนิติการ 30,000.00 9,380.00 31.27
(40) โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนจังหวัดพะเยา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 196,220.00 79,020.00 40.27
(46) โครงการสนับสนุนดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 สสอ.จุน 293,820.00 6,433.66 2.19
(47) สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.เชียงม่วน 278,800.00 7,492.06 2.69
(48) พัฒนาระบบริหารจัดการด้านพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2,367,322.00 880,235.78 37.18
(49) โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มวัยทำงานเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) 130,000.00 13,840.00 10.65
(50) พัฒนาระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 72,100.00 9,520.00 13.20
(53) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 144,000.00 65,200.00 45.28
(57) โครงการสนับสนุนดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณปี 2562 สสอ.เชียงคำ 335,680.00 19,887.63 5.92
(58) สนับสนุนการบริหารจัดการด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว ประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.ภูกามยาว 249,200.00 11,347.13 4.55
(65) โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข 252,140.00 0.00 0.00
(66) โครงการสนับสนุนดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณปี 2562 สสอ.แม่ใจ 276,680.00 12,674.76 4.58
(71) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กลุ่มงานนิติการ 53,000.00 0.00 0.00
(80) พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 530,120.00 268,800.00 50.71
(81) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.ปง 324,640.00 18,204.65 5.61
(82) สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สสอ.ภูซาง 288,000.00 94,144.45 32.69
(86) โครงการพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 1,495,000.00 58,992.00 3.95
(87) สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา 329,820.00 14,768.15 4.48
(88) พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ สสอ.เชียงม่วน 90,000.00 0.00 0.00
(89) โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ปี 2562 (โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ) รพช.เชียงม่วน 20,617.00 0.00 0.00
(90) พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอดอกคำใต้ (พชอ.) สสอ.ดอกคำใต้ 180,000.00 0.00 0.00
(91) โครงการสนับสนุนค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.เชียงม่วน 106,560.00 25,239.88 23.69
(92) โครงการสนับสนุนค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมอำเภอภูซาง ประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.ภูซาง 61,992.00 16,916.70 27.29
(93) โครงการสนับสนุนบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สสอ.เชียงคำ 154,140.00 10,700.00 6.94
(94) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม สสอ.จุน 78,948.00 21,989.69 27.85
(95) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง ประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.ปง 147,072.00 23,910.53 16.26
(96) พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 130,000.00 63,000.00 48.46
(97) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอภูซาง สสอ.ภูซาง 0.00 0.00 0.00
(100) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว 49,020.00 1,605.00 3.27
(101) พัฒนางานสาธารณสุขชายแดน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 210,000.00 0.00 0.00
(103) ถ่ายทอดความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพประชาชนบ้านปางค่า ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ปี 2562 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 46,790.00 0.00 0.00
(105) โครงการสนับสนุนค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สสอ.เมืองพะเยา 124,248.00 42,715.33 34.38
(106) โครงการค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ปีงบประมาณ 2562 สสอ.แม่ใจ 77,136.00 21,795.90 28.26
(108) โครงการสื่อสารและโทรคมนาคมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป 294,000.00 122,500.00 41.67
(110) สนุบสนุนค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม สสอ.ดอกคำใต้ 130,524.00 20,554.70 15.75
(116) สนุบสนุนค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รพช.ภูกามยาว 11,160.00 0.00 0.00
(122) บันทึกโปรแกรมการบริหารจัดการแผนงานและโครงการ ปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 4,800.00 4,800.00 100.00
(123) พัฒนาสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่ม Primary GMP กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 14,000.00 0.00 0.00
(124) สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขและนำเสนอผลงานเด่น ในงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๒ สำนักเลขานุการและอำนวยการ 41,720.00 21,120.00 50.62
(125) โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุแบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 200,000.00 36,300.00 18.15
(126) พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) จังหวัดพะเยา ปี 2562 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 200,000.00 0.00 0.00
(133) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 88,000.00 0.00 0.00
(135) พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพสำหร้บแรงงานต่างด้าวและเหยื่อจากการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา กลุ่มงานประกันสุขภาพ 40,000.00 0.00 0.00
(140) โครงการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานนิติการ 46,200.00 0.00 0.00
(141) พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) แบบบูรณาการ ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานนิติการ 36,000.00 0.00 0.00
(142) ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยทำงานจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 148,000.00 0.00 0.00
(143) โครงการอบรมให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการขาดสารไอโอดีน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 10,000.00 0.00 0.00
(144) พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอดอกคำใต้ รพช.ดอกคำใต้ 300,000.00 0.00 0.00
(146) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป 14,000.00 0.00 0.00
(148) โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 17,036.00 0.00 0.00