โครงการ เจ้าของงาน แผนการใช้จ่าย เบิกจริง ร้อยละ
(1) เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ สสจ./สสอ. งานการเงิน 3,259,800.00 1,887,595.16 57.91
(13) เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ รพช. งานการเงิน 7,760,520.00 4,510,655.17 58.12