โครงการ เจ้าของงาน แผนการใช้จ่าย เบิกจริง ร้อยละ
(1) เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ สสจ./สสอ. งานการเงิน 3,259,800.00 1,344,295.16 41.24
(13) เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ รพช. งานการเงิน 7,760,520.00 3,233,550.00 41.67