งาน/กลุ่มงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
(35) พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2562 88,600.00 11,200.00 12.64