งาน/กลุ่มงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
(35) พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2562 5,600.00 0.00 0.00