งาน/กลุ่มงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
(22) โครงการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 59,600.00 20,660.00 34.66
(12) โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 121,760.00 30,350.00 24.93
(20) โครงการประชาชนปลอดภัยด้วยเครือข่ายเฝ้าระวังบ้านห้วยไฟวัฒนา 100,000.00 21,200.00 21.20
(25) โครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ตามโครงการ อย.น้อย ปีงบประมาณ 2562 34,000.00 4,200.00 12.35
(21) โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานบริการสุขภาพจังหวัดพะเยาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 12,216.00 0.00 0.00
(23) โครงการ ควบคุม กำกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพจังหวัดพะเยาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 24,300.00 0.00 0.00