งาน/กลุ่มงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
(22) โครงการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 59,600.00 56,420.00 94.66
(25) โครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ตามโครงการ อย.น้อย ปีงบประมาณ 2562 34,000.00 29,800.00 87.65
(20) โครงการประชาชนปลอดภัยด้วยเครือข่ายเฝ้าระวังบ้านห้วยไฟวัฒนา 100,000.00 80,800.00 80.80
(21) โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานบริการสุขภาพจังหวัดพะเยาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 12,216.00 7,030.00 57.55
(12) โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 227,593.00 97,590.00 42.88
(23) โครงการ ควบคุม กำกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพจังหวัดพะเยาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 24,300.00 6,720.00 27.65
(123) พัฒนาสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่ม Primary GMP 14,000.00 0.00 0.00
(148) โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 17,036.00 0.00 0.00