งาน/กลุ่มงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
(53) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 78,000.00 56,100.00 71.92
(7) พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 163,000.00 41,220.00 25.29
(40) โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนจังหวัดพะเยา 117,020.00 16,200.00 13.84
(86) โครงการพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 1,495,000.00 20,800.00 1.39
(133) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 88,000.00 0.00 0.00
(125) โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุแบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 150,000.00 0.00 0.00
(126) พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) จังหวัดพะเยา ปี 2562 150,000.00 0.00 0.00
(114) พัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน 97,950.00 0.00 0.00