งาน/กลุ่มงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
(7) พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 271,000.00 136,520.00 50.38
(53) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 144,000.00 65,200.00 45.28
(40) โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนจังหวัดพะเยา 196,220.00 79,020.00 40.27
(125) โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุแบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 200,000.00 36,300.00 18.15
(86) โครงการพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 1,495,000.00 58,992.00 3.95
(142) ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยทำงานจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 148,000.00 0.00 0.00
(126) พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) จังหวัดพะเยา ปี 2562 200,000.00 0.00 0.00
(143) โครงการอบรมให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการขาดสารไอโอดีน 10,000.00 0.00 0.00
(133) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 88,000.00 0.00 0.00