งาน/กลุ่มงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
(38) โครงการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562 33,600.00 23,340.00 69.46