งาน/กลุ่มงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
(80) พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562 304,720.00 226,200.00 74.23
(5) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจังหวัดพะเยา ปี 2562 49,200.00 7,000.00 14.23
(96) พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ 130,000.00 10,500.00 8.08
(122) บันทึกโปรแกรมการบริหารจัดการแผนงานและโครงการ ปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 4,800.00 0.00 0.00
(101) พัฒนางานสาธารณสุขชายแดน 210,000.00 0.00 0.00
(134) โครงการกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุนและสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว 40,600.00 0.00 0.00
(103) ถ่ายทอดความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพประชาชนบ้านปางค่า ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ปี 2562 46,790.00 0.00 0.00