งาน/กลุ่มงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
(116) สนุบสนุนค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 11,160.00 0.00 0.00