งาน/กลุ่มงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
(62) รวมพลังสร้างชุมชนสุภาพดี อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561 27,000.00 27,000.00 100.00
(63) พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561 105,000.00 105,000.00 100.00
(60) ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอภูกามยาว พ.ศ.2561 91,140.00 91,140.00 100.00
(58) สนับสนุนการบริหารจัดการด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว ประจำปีงบประมาณ 2562 249,200.00 11,347.13 4.55
(100) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว 49,020.00 1,605.00 3.27
(127) พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ปี2562 30,000.00 0.00 0.00