งาน/กลุ่มงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
(67) พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๑ 35,000.00 35,000.00 100.00
(79) ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนสุขภาพดี อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๑ 145,720.00 144,745.00 99.33
(78) รวมพลังชุมชนสร้างสุขภาพดี อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๑ 43,200.00 42,600.00 98.61
(82) สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 288,000.00 94,144.45 32.69
(92) โครงการสนับสนุนค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมอำเภอภูซาง ประจำปีงบประมาณ 2562 61,992.00 16,916.70 27.29
(97) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอภูซาง 30,000.00 0.00 0.00