งาน/กลุ่มงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
(75) พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต.เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2561 70,000.00 70,000.00 100.00
(76) รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2561 59,400.00 58,300.00 98.15
(77) ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2561 200,365.00 179,635.00 89.65
(106) โครงการค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ปีงบประมาณ 2562 77,136.00 0.00 0.00
(66) โครงการสนับสนุนดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณปี 2562 138,340.00 0.00 0.00
(120) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเครือข่ายปฐมภูมิอำเภอแม่ใจ 30,000.00 0.00 0.00