งาน/กลุ่มงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
(74) พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต.เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอปง จังหวัดพะเยา 70,000.00 70,000.00 100.00
(72) รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อำเภอปง จังหวัดพะเยา พ.ศ.2562 102,600.00 97,000.00 94.54
(69) ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอปง จังหวัดพะเยา พ.ศ.2562 346,085.00 257,145.00 74.30
(95) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง ประจำปีงบประมาณ 2562 147,072.00 23,910.53 16.26
(81) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 324,640.00 18,204.65 5.61
(129) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปง จังหวัดพะเยา 30,000.00 0.00 0.00