งาน/กลุ่มงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
(74) พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต.เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอปง จังหวัดพะเยา 70,000.00 70,000.00 100.00
(72) รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อำเภอปง จังหวัดพะเยา พ.ศ.2562 102,600.00 32,400.00 31.58
(69) ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอปง จังหวัดพะเยา พ.ศ.2562 346,085.00 90,710.00 26.21
(129) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปง จังหวัดพะเยา 30,000.00 0.00 0.00
(81) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 162,320.00 0.00 0.00
(95) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง ประจำปีงบประมาณ 2562 147,072.00 0.00 0.00