งาน/กลุ่มงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
(52) รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พ.ศ.2561 37,800.00 37,800.00 100.00
(59) พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561 35,000.00 35,000.00 100.00
(51) ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอเชียงม่วน 127,505.00 89,745.00 70.39
(91) โครงการสนับสนุนค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 106,560.00 25,239.88 23.69
(47) สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 278,800.00 7,492.06 2.69
(88) พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ 30,000.00 0.00 0.00