งาน/กลุ่มงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
(59) พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561 35,000.00 35,000.00 100.00
(52) รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พ.ศ.2561 37,800.00 37,800.00 100.00
(51) ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอเชียงม่วน 127,505.00 68,885.00 54.03
(91) โครงการสนับสนุนค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 106,560.00 11,931.54 11.20
(47) สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 139,400.00 4,862.31 3.49
(88) พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ 30,000.00 0.00 0.00