งาน/กลุ่มงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
(56) พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต.เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๑ 210,000.00 210,000.00 100.00
(55) รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 102,600.00 91,400.00 89.08
(54) ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 346,085.00 186,680.00 53.94
(93) โครงการสนับสนุนบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 154,140.00 10,700.00 6.94
(57) โครงการสนับสนุนดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณปี 2562 335,680.00 19,887.63 5.92
(99) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอเชียงคำ 20,000.00 0.00 0.00
(98) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอเชียงคำ 10,000.00 0.00 0.00