งาน/กลุ่มงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
(56) พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต.เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๑ 210,000.00 210,000.00 100.00
(55) รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 102,600.00 37,800.00 36.84
(99) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอเชียงคำ 20,000.00 0.00 0.00
(93) โครงการสนับสนุนบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 154,140.00 0.00 0.00
(54) ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 346,085.00 0.00 0.00
(98) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอเชียงคำ 10,000.00 0.00 0.00
(57) โครงการสนับสนุนดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณปี 2562 167,840.00 0.00 0.00