คลิกตรงคำถามด้านล่างเพื่อดูคำตอบ  

  FAQ (รวมคำถาม-คำตอบ)

งบประมาณทุกงบที่ต้องเบิก-จ่ายตามระบบ GF เช่น งบดำเนินการ งบลงทุน งบบุคลากร ฯลฯ
หลังจากที่โครงการของท่านได้รับอนุมัติแล้วท่านจะต้องเข้าไปจัดสรรเงินให้หน่วยงานย่อย(รวมหน่วยงานของท่านด้วย) โดยปุ่ม $ สีเขียวจะปรากฏขึ้นมาให้คลิกตรงปุ่มนี้และให้จัดสรรเงินจนหมด โปรแกรมจึงจะส่งค่าไปให้การเงินออกใบแจ้งจัดสรร(สีชมพู)ให้ท่าน โปรดตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ได้จาก Timeline ครับ
ยังไม่ได้ครับ โครงการของท่านต้องผ่านการจัดสรรเงินจากกลุ่มยุทธ์ก่อน และหลังจากที่โครงการได้รับจัดสรรแล้วท่านจะต้องเข้าไปแจงรายการใช้งบประมาณ เพื่อทำขั้นตอนอื่นๆ ตามรายละเอียดขั้นตอนในหน้าหลักให้ครบก่อน และโครงการของท่านได้รับอนุมัติแล้วจึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้
ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณได้เองหลังจากที่โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว ท่านจะต้องทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงผ่านกลุ่มยุทธ์ เพื่อเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงต่อผู้มีอำนาจลงนามก่อน
หลังจากที่ท่านได้บันทึกแผนงาน/โครงการเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านจะสามารถติดตามความก้าวหน้าได้จาก Timeline ซึ่งจะมีรายละเอียดแจ้งชัดเจน ฝั่งซ้ายมือ(สีน้ำเงิน)เป็นบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ฝั่งขวามือ(สีน้ำเขียว)เป็นบทบาทหน้าที่กลุ่มยุทธ์ ตรวจสอบภายในและการเงิน หากขั้นตอนไหนผ่านก็จะแสดงเครื่องหมายถูกวงกลมสีเขียว แต่ถ้าขั้นตอนไหนไม่ผ่านก็จะมีเครื่องหมายนาฬิกาทรายวงกลมสีแดง
มี 2 กรณีครับ กรณีที่ 1 หากโครงการยังไม่ได้พิมพ์ใบแจ้งจัดสรร ท่านสามารถเข้าไปแก้ไขได้โดยคลิกเข้าไปที่โครงการนั้น แล้วคลิกตรงปุ่ม "ตรวจสอบการจัดสรรงบให้หน่วยงานย่อย"(ปุ่มสีเหลือง) เพื่อแก้ไขเป็นรายกิจกรรม กรณีที่ 2 ถ้าพิมพ์ใบแจ้งจัดสรรไปแล้ว ต้องทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลง(ตามคำถามที่ 4)
ต้องปรับแผนให้ตรงกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจริง เนื่องจากโปรแกรมจะส่งค่าการจัดสรรงบให้การเงินเพื่อออกใบแจ้งจัดสรร(ใบสีชมพู) ก็ต่อเมื่อการจัดสรรเงินให้หน่วยงานย่อยมีค่าเป็น 0 เท่านั้น (โครงการไหนที่ได้รับจัดสรรเฉพาะงวดที่ 1 ต้องปรับงบที่ได้รับจัดสรรให้อยู่ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ส่วนโครงการไหนที่ได้รับจัดสรรทั้งปีสามารถจัดงบให้อยู่ในไตรมาสที่ 1-4 ได้)
อาจมีการบันทึกการแจ้งจัดสรรเงินให้หน่วยงานย่อยไม่ครบตามจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรในยอดเงินรวม ตามที่ยุทธศาสตร์จัดสรรให้ลองเข้าไปตรวจสอบดู(ตามวิธีในข้อ 6) ถ้าจัดสรรครบแล้วแต่ยังมีปัญหาอยู่ขอให้แจ้งให้ admin ทราบทาง Line หรือทางไหนก็ได้ครับแล้วแต่สะดวก
มีสองเหตุผล เหตุผลแรก โปรแกรมไม่สามารถบอกได้ว่าโครงการไหนบ้างที่จะต้องจัดสรรให้หน่วยงานไหนบ้าง เช่น ค่าอินเตอร์เน็ต สสอ.ต้องจัดสรรให้หน่วยงานย่อยคือ รพสต.ในสังกัด ดังนั้น เจ้าของโครงการต้องเข้าไปจัดสรรเอง เหตุผลที่สอง งานการเงินจะไม่ทราบว่าโครงการไหนที่จัดสรรเงินเรียบร้อยแล้ว(เพราะโปรแกรมไม่ส่งค่ามาให้) จึงไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งจัดสรรให้หน่วยงานได้