ปีงบประมาณ

 

รายงาน

โครงการทั้งหมดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ::
 
คก.ที่ ชื่อโครงการ ฝ่ายรับผิดชอบ เสนอของบประมาณ ได้รับจัดสรร สถานะ Timeline
1 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ สสจ./สสอ. งานการเงิน อนุมัติ
2 ค่าสาธารณูปโภค สสจ.พะเยา งานการเงิน อนุมัติ
3 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการไม่ทำเวชปฏิบัติ งานการเงิน อนุมัติ
4 สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
5 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจังหวัดพะเยา ปี 2562 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
6 ประกวด คัดเลือกผลการดำเนินงาน อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น 11 สาขา ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
7 พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
9 พัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพะเยาปี 2562 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
10 แผนพัฒนาการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานนิติการ
11 โครงการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยาปี 2562 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
12 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
13 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ รพช. งานการเงิน อนุมัติ
14 สมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง สสจ/สสอ งานการเงิน อนุมัติ
15 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง รพช งานการเงิน อนุมัติ
16 เงินค่าตอบแทน คตส พนักงานราชการ งานการเงิน อนุมัติ
17 ค่าตอบแทน พตส.ข้าราชการ งานการเงิน
18 ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ 11) งานการเงิน
19 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณการจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
20 โครงการประชาชนปลอดภัยด้วยเครือข่ายเฝ้าระวังบ้านห้วยไฟวัฒนา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข อนุมัติ
21 โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานบริการสุขภาพจังหวัดพะเยาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
22 โครงการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
23 โครงการ ควบคุม กำกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพจังหวัดพะเยาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
24 โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
25 โครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ตามโครงการ อย.น้อย ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
26 โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ สสอ.ดอกคำใต้
27 โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร ปี 2562 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
28 การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพจังหวัดพะเยาเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
29 Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
30 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพจังหวัดพะเยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
31 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดต่อและภัยสุขภาพ จังหวัดพะเยา ปี 2562 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
33 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ที่กระทรวงฯให้ความสำคัญ จังหวัดพะเยา ปี 2562 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
34 โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค จังหวัดพะเยา ปี 2562 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
35 พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2562 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
36 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ในเด็กและเยาวชน พื้นที่ทุรกันดาร และโรงเรียนพระปริยัติ ตามพระราชดำริ พระเทพรัตนราชสุดาฯ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
37 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดพะเยา ปี 2562 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
38 โครงการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
39 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานนิติการ
40 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนจังหวัดพะเยา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
41 รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2561 สสอ.ดอกคำใต้
42 ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2561 สสอ.ดอกคำใต้
43 พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2561 สสอ.ดอกคำใต้
44 ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี สสอ.จุน
45 รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี สสอ.จุน
46 โครงการสนับสนุนดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 สสอ.จุน
47 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.เชียงม่วน
48 พัฒนาระบบริหารจัดการด้านพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
49 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มวัยทำงานเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
50 พัฒนาระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
51 ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอเชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน
52 รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พ.ศ.2561 สสอ.เชียงม่วน
53 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
54 ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ สสอ.เชียงคำ
55 รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ สสอ.เชียงคำ
56 พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต.เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๑ สสอ.เชียงคำ
57 โครงการสนับสนุนดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณปี 2562 สสอ.เชียงคำ
58 สนับสนุนการบริหารจัดการด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว ประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.ภูกามยาว
59 พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561 สสอ.เชียงม่วน
60 ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอภูกามยาว พ.ศ.2561 สสอ.ภูกามยาว
62 รวมพลังสร้างชุมชนสุภาพดี อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561 สสอ.ภูกามยาว
63 พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561 สสอ.ภูกามยาว
65 โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
66 โครงการสนับสนุนดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณปี 2562 สสอ.แม่ใจ
67 พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๑ สสอ.ภูซาง อนุมัติ
69 ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอปง จังหวัดพะเยา พ.ศ.2562 สสอ.ปง
70 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อนุมัติ
71 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กลุ่มงานนิติการ
72 รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อำเภอปง จังหวัดพะเยา พ.ศ.2562 สสอ.ปง
73 ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อนุมัติ
74 พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต.เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอปง จังหวัดพะเยา สสอ.ปง อนุมัติ
75 พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต.เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2561 สสอ.แม่ใจ
76 รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2561 สสอ.แม่ใจ
77 ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2561 สสอ.แม่ใจ
78 รวมพลังชุมชนสร้างสุขภาพดี อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๑ สสอ.ภูซาง อนุมัติ
79 ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนสุขภาพดี อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๑ สสอ.ภูซาง อนุมัติ
80 พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
81 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.ปง
82 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สสอ.ภูซาง
83 ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561 สสอ.เมืองพะเยา
84 รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561 สสอ.เมืองพะเยา
85 พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต. /สอ.น. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561 สสอ.เมืองพะเยา

user ในระบบ

รหัสโรงพยาบาล username
11185 watch_xxxx
00605 meang_xxxx
43005 nutch_xxxx
43011 nok_xxxx
00611 eak_xxxx
43005 watan_xxxx
14156 sso56_xxxx
43007 wanch_xxxx
00610 35606_xxxx
00608 supha_xxxx