ปีงบประมาณ

 

รายงาน


ประเภทงบประมาณ แผนการใช้จ่าย เบิกจริง ร้อยละ
(500) งบรายจ่ายอื่น 9,827,575.00 2,583,601.80 26.29
(320) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 28,612,500.00 7,882,826.68 27.55
(400) เงินอุดหนุน 621,760.00 392,298.00 63.09
(200) ดำเนินการ(งบประมาณ) 52,655,933.00 45,840,060.48 87.06
(900) งบกลางบริหารบุคลากรภาครัฐ 295,890.00 257,640.00 87.07
(100) บุคลากร(งบประมาณ) 11,020,320.00 10,106,760.66 91.71
(300) งบลงทุน 9,087,000.00 9,006,400.00 99.11

งาน/กลุ่มงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 488,745.00 487,917.00 99.83
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 88,600.00 81,786.00 92.31
งานการเงิน 46,722,464.00 42,040,154.79 89.98
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข 1,121,488.00 1,002,751.00 89.41
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 1,958,257.00 1,693,526.61 86.48
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 1,209,496.00 958,953.55 79.29
กลุ่มงานนิติการ 160,100.00 120,420.00 75.22
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 626,060.00 462,368.60 73.85
กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) 736,000.00 533,450.00 72.48
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 4,258,700.00 2,944,435.25 69.14
กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD) 422,760.00 279,054.00 66.01
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 72,100.00 42,160.00 58.47
สำนักเลขานุการและอำนวยการ 41,720.00 21,120.00 50.62
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 99,400.00 44,700.00 44.97
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 45,099,501.00 17,739,979.66 39.34

งาน/กลุ่มงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละการเบิกจ่าย
รพช.จุน 1,418,500.00 953,300.00 67.20
รพช.ภูกามยาว 22,045.40 11,160.00 50.62
รพช.เชียงม่วน 42,187.00 1,200.00 2.84
รพช.ดอกคำใต้ 300,000.00 0.00 0.00

งาน/กลุ่มงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละการเบิกจ่าย
สสอ.ภูซาง 603,912.00 508,791.51 84.25
สสอ.เมืองพะเยา 1,013,293.00 836,030.02 82.51
สสอ.จุน 615,303.00 451,496.79 73.38
สสอ.ภูกามยาว 551,360.00 398,509.41 72.28
สสอ.ดอกคำใต้ 931,724.00 627,361.69 67.33
สสอ.แม่ใจ 713,581.00 470,650.44 65.96
สสอ.ปง 1,009,511.60 663,630.00 65.74
สสอ.เชียงคำ 1,178,505.00 758,190.98 64.33
สสอ.เชียงม่วน 615,665.00 337,544.45 54.83
โครงการทั้งหมดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ::
 
รายงานแสดงสถานะโครงการที่เสนอของบประมาณทั้งหมด และได้รับการจัดสรร
สถานะ จำนวน (โครงการ) เสนอของบประมาณ ได้รับจัดสรร ร้อยละ (โครงการ)
รอดำเนินการ 2 0.00 0.00 1.45
ตรวจสอบไม่ผ่าน 1 1,767,272.00 1,767,272.00 0.72
ตรวจสอบโดย ตรวจสอบภายใน 1 20,000.00 20,000.00 0.72
อนุมัติ 1 59,400.00 59,400.00 0.72
พิมพ์ใบแจ้งจัดสรรแล้ว 133 110,173,126.00 110,274,306.00 96.38
138 112,019,798.00 112,120,978.00 100.00
คก.ที่ ชื่อโครงการ ฝ่ายรับผิดชอบ เสนอของบประมาณ ได้รับจัดสรร สถานะ Timeline ปรับสถานะใบแจ้ง
1 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ สสจ./สสอ. งานการเงิน
2 ค่าสาธารณูปโภค สสจ.พะเยา งานการเงิน
3 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการไม่ทำเวชปฏิบัติ งานการเงิน
4 สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
5 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจังหวัดพะเยา ปี 2562 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
6 ประกวด คัดเลือกผลการดำเนินงาน อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น 11 สาขา ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
7 พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
9 พัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพะเยาปี 2562 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
10 แผนพัฒนาการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานนิติการ
11 โครงการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยาปี 2562 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
12 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
13 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ รพช. งานการเงิน
14 สมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง สสจ/สสอ งานการเงิน
15 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง รพช งานการเงิน
16 เงินค่าตอบแทน คตส พนักงานราชการ งานการเงิน
17 ค่าตอบแทน พตส.ข้าราชการ งานการเงิน
18 ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ 11) งานการเงิน
19 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณการจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
20 โครงการประชาชนปลอดภัยด้วยเครือข่ายเฝ้าระวังบ้านห้วยไฟวัฒนา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
21 โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานบริการสุขภาพจังหวัดพะเยาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
22 โครงการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
23 โครงการ ควบคุม กำกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพจังหวัดพะเยาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
24 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
25 โครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ตามโครงการ อย.น้อย ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
26 โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ สสอ.ดอกคำใต้
27 โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร ปี 2562 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
28 การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพจังหวัดพะเยาเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
29 Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
30 การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
31 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดต่อและภัยสุขภาพ จังหวัดพะเยา ปี 2562 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
33 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ที่กระทรวงฯให้ความสำคัญ จังหวัดพะเยา ปี 2562 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
34 โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค จังหวัดพะเยา ปี 2562 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
35 พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2562 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
36 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ในเด็กและเยาวชน พื้นที่ทุรกันดาร และโรงเรียนพระปริยัติ ตามพระราชดำริ พระเทพรัตนราชสุดาฯ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
37 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดพะเยา ปี 2562 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
38 โครงการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานประกันสุขภาพ อนุมัติ
39 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานนิติการ
40 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนจังหวัดพะเยา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
41 รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2561 สสอ.ดอกคำใต้
42 ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2561 สสอ.ดอกคำใต้
43 พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2561 สสอ.ดอกคำใต้
44 ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี สสอ.จุน
45 รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี สสอ.จุน
46 โครงการสนับสนุนดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 สสอ.จุน
47 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.เชียงม่วน
48 พัฒนาระบบริหารจัดการด้านพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
49 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มวัยทำงานเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
50 พัฒนาระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
51 ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอเชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน
52 รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พ.ศ.2561 สสอ.เชียงม่วน
53 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
54 ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ สสอ.เชียงคำ
55 รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ สสอ.เชียงคำ
56 พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต.เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๑ สสอ.เชียงคำ
57 โครงการสนับสนุนดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณปี 2562 สสอ.เชียงคำ
58 สนับสนุนการบริหารจัดการด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว ประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.ภูกามยาว
59 พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561 สสอ.เชียงม่วน
60 ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอภูกามยาว พ.ศ.2561 สสอ.ภูกามยาว
62 รวมพลังสร้างชุมชนสุภาพดี อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561 สสอ.ภูกามยาว
63 พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561 สสอ.ภูกามยาว
65 โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
66 โครงการสนับสนุนดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณปี 2562 สสอ.แม่ใจ
67 พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๑ สสอ.ภูซาง
69 ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอปง จังหวัดพะเยา พ.ศ.2562 สสอ.ปง
70 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
72 รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อำเภอปง จังหวัดพะเยา พ.ศ.2562 สสอ.ปง
73 ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
74 พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต.เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอปง จังหวัดพะเยา สสอ.ปง
75 พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต.เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2561 สสอ.แม่ใจ
76 รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2561 สสอ.แม่ใจ
77 ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2561 สสอ.แม่ใจ
78 รวมพลังชุมชนสร้างสุขภาพดี อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๑ สสอ.ภูซาง
79 ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนสุขภาพดี อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๑ สสอ.ภูซาง
80 พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
81 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.ปง
82 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สสอ.ภูซาง
83 ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561 สสอ.เมืองพะเยา
84 รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561 สสอ.เมืองพะเยา
85 พัฒนาคุณภาพและความพร้อมของ รพ.สต. /สอ.น. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561 สสอ.เมืองพะเยา
86 โครงการพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
87 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา
88 พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ สสอ.เชียงม่วน
89 โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ปี 2562 (โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ) รพช.เชียงม่วน
90 พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอดอกคำใต้ (พชอ.) สสอ.ดอกคำใต้
91 โครงการสนับสนุนค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.เชียงม่วน
92 โครงการสนับสนุนค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมอำเภอภูซาง ประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.ภูซาง
93 โครงการสนับสนุนบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สสอ.เชียงคำ
94 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม สสอ.จุน
95 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง ประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.ปง
96 พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
97 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอภูซาง สสอ.ภูซาง
98 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอเชียงคำ สสอ.เชียงคำ
99 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอเชียงคำ สสอ.เชียงคำ
100 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว
101 พัฒนางานสาธารณสุขชายแดน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
102 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) อำเภอจุน จังหวัดพะเยา สสอ.จุน
103 ถ่ายทอดความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพประชาชนบ้านปางค่า ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ปี 2562 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
104 โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รพช.จุน
105 โครงการสนับสนุนค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สสอ.เมืองพะเยา
106 โครงการค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ปีงบประมาณ 2562 สสอ.แม่ใจ
108 โครงการสื่อสารและโทรคมนาคมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป
110 สนุบสนุนค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม สสอ.ดอกคำใต้
116 สนุบสนุนค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รพช.ภูกามยาว
117 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
118 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (GREEN&CLEAN Hospital) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
119 โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ ๗๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
120 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเครือข่ายปฐมภูมิอำเภอแม่ใจ สสอ.แม่ใจ
121 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ เสียชีวิต งานการเงิน
122 บันทึกโปรแกรมการบริหารจัดการแผนงานและโครงการ ปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
123 พัฒนาสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่ม Primary GMP กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
124 สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขและนำเสนอผลงานเด่น ในงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๒ สำนักเลขานุการและอำนวยการ
125 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุแบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
126 พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) จังหวัดพะเยา ปี 2562 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
127 พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ปี2562 สสอ.ภูกามยาว
129 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปง จังหวัดพะเยา สสอ.ปง
131 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองพะเยา ปี 2562 สสอ.เมืองพะเยา
133 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
135 พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวและเหยื่อจากการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา กลุ่มงานประกันสุขภาพ
136 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ สสอ.ปง
140 โครงการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานนิติการ
141 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) แบบบูรณาการ ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานนิติการ
142 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยทำงานจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
143 โครงการอบรมให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการขาดสารไอโอดีน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
144 พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอดอกคำใต้ รพช.ดอกคำใต้
145 พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะเร่งด่วน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
146 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป
147 บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
148 โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
149 สนับสนุนค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ให้กับ รพช. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
150 ค่าเช่าบ้าน งานการเงิน
151 พัฒนาระบบบริการงานนิติเวช งานการเงิน
152 เยี่ยมสำรวจคุณภาพมาตรฐานการบำบัดยาเสพติดในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
153 สนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสาสาธารณสุข ทำความดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์ราชัน สำนักเลขานุการและอำนวยการ
155 โครงการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเชียงม่วน (GREEN & CLEAN Hospital) ปี ๒๕๖๒ รพช.เชียงม่วน
156 โครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 จังหวัดพะเยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
157 โครงการประชุมวิชาการระดับเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2562 จังหวัดพะเยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
158 การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดแก่เจ้าหน้าที่เครือข่ายระดับอำเภอ จังหวัดพะเยา ปี 2562 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
159 โครงการ ประชุมเพื่อคัดกรองความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมและภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 จ.พะเยา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

user ในระบบ

รหัสโรงพยาบาล username
43010 phitc_xxxx
43011 anuro_xxxx
11186 nugee_xxxx
43007 nidno_xxxx
43005 chatr_xxxx
11187 tanit_xxxx
10718 tawat_xxxx
06614 u0661_xxxx
11187 pong1_xxxx
06621 pong2_xxxx