ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง เหลือจ่าย
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
(100) บุคลากร(งบประมาณ) 11,050,796.66 14,449,932.15 130.76 -3,399,135.49 -30.76
(200) ดำเนินการ(งบประมาณ) 52,375,465.00 54,485,899.44 104.03 -2,110,434.44 -4.03
(300) งบลงทุน 9,087,000.00 9,006,400.00 99.11 80,600.00 0.89
(320) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 28,612,500.00 9,888,036.68 34.56 18,724,463.32 65.44
(400) เงินอุดหนุน 621,760.00 621,066.00 99.89 694.00 0.11
(500) งบรายจ่ายอื่น 9,827,575.00 3,844,496.80 39.12 5,983,078.20 60.88
(900) งบกลางบริหารบุคลากรภาครัฐ 295,890.00 374,074.44 126.42 -78,184.44 -26.42

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เบิกจ่าย เหลือจ่าย
งาน/กลุ่มงาน ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย ร้อยละ

โรงพยาบาล เบิกจ่าย เหลือจ่าย
ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย ร้อยละ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เบิกจ่าย เหลือจ่าย
ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย ร้อยละ
รายงานแสดงสถานะโครงการที่เสนอของบประมาณทั้งหมด และได้รับการจัดสรร
สถานะ จำนวน (โครงการ) เสนอของบประมาณ ได้รับจัดสรร ร้อยละ (โครงการ)
คก.ที่ ชื่อโครงการ ฝ่ายรับผิดชอบ เสนอของบประมาณ ได้รับจัดสรร สถานะ Timeline ปรับสถานะใบแจ้ง

user ในระบบ

รหัสโรงพยาบาล username
43013 rujir_xxxx
43010 phitc_xxxx
43011 anuro_xxxx
11186 nugee_xxxx
43009 nidno_xxxx
43005 chatr_xxxx
11187 tanit_xxxx
10718 tawat_xxxx
06614 u0661_xxxx
11187 pong1_xxxx