ร้อยละ ของเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการกระตุ้น และติดตาม ภายใน ๓๐ วัน จังหวัด : น่าน

update2018-02-21: 13:44:43
อำเภอเป้าหมาย (B)ผลงาน (A)%ระดับคะแนน
สองแคว242187.504
บ้านหลวง272177.783
สันติสุข473574.472
เมืองน่าน26119173.182
นาหมื่น503672.002
ทุ่งช้าง765471.052
นาน้อย876170.112
เชียงกลาง1027068.632
ท่าวังผา1529965.131
แม่จริม251560.001
เฉลิมพระเกียรติ623658.060
เวียงสา21812456.880
ปัว1346951.490
ภูเพียง482347.920
บ่อเกลือ532037.740
รวม1,36687564.08-
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 82.51 - 90.00 4
ตั้งแต่ร้อยละ 75.01 - 82.50 3
ตั้งแต่ร้อยละ 67.51 - 75.00 2
ตั้งแต่ร้อยละ 60.00 - 67.50 1
น้อยกว่าร้อยละ 60.00 0