ร้อยละประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามเยี่ยมตามเกณฑ์ที่กำหนด จังหวัด : น่าน

update2018-02-21: 13:46:48
อำเภอกลุ่มเป้าหมายการเยี่ยมบ้าน (C)ผลงานการเยี่ยมบ้าน (D)%ระดับคะแนน
บ้านหลวง131184.624
เชียงกลาง1099284.404
ท่าวังผา1108980.914
ภูเพียง14511277.243
เฉลิมพระเกียรติ4375.003
นาหมื่น442556.822
นาน้อย1045754.812
สันติสุข593152.541
สองแคว16850.001
บ่อเกลือ10550.001
เมืองน่าน1758548.571
ปัว1667444.581
แม่จริม17635.290
ทุ่งช้าง1504731.330
เวียงสา42212930.570
รวม1,54477450.13-
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 40 0
ตั้งแต่ร้อยละ 40.00 - 52.50 1
ตั้งแต่ร้อยละ 52.51 - 65.00 2
ตั้งแต่ร้อยละ 65.01 - 77.50 3
ตั้งแต่ร้อยละ 77.51 - 90.00 4
มากกว่าร้อยละ 90.00 5