ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองประเมินสุขภาพตามเกณฑ์ จังหวัด : น่าน

update2018-02-21: 13:45:29
อำเภอกลุ่มเป้าหมายการคัดกรอง (A)ผลงานการคัดกรอง (B)%ระดับคะแนน
เชียงกลาง5,0244,18983.383
นาหมื่น2,7571,97871.741
ทุ่งช้าง2,6241,83970.081
สองแคว1,33376957.690
สันติสุข2,2811,11748.970
นาน้อย5,8162,65745.680
ท่าวังผา9,1363,45437.810
บ่อเกลือ1,49152535.210
เวียงสา13,3034,61834.710
ภูเพียง7,0002,26132.300
แม่จริม2,29856824.720
ปัว10,7322,56623.910
บ้านหลวง1,80937820.900
เฉลิมพระเกียรติ91912313.380
เมืองน่าน15,0061,74011.600
รวม81,52928,78235.29-
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 70.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 76.25 1
ตั้งแต่ร้อยละ 76.26 - 82.50 2
ตั้งแต่ร้อยละ 82.51 - 88.75 3
ตั้งแต่ร้อยละ 88.76 - 95.00 4
มากกว่าร้อยละ 95.00 5