update2018-01-22: 18:41:04
อำเภอเป้าหมายผลงาน%ระดับคะแนน
เชียงกลาง484593.755
ทุ่งช้าง736082.194
นาหมื่น191578.954
สองแคว251976.003
นาน้อย775875.323
เฉลิมพระเกียรติ574273.683
ปัว1299573.643
สันติสุข251872.002
บ่อเกลือ624470.972
แม่จริม483368.752
บ้านหลวง211466.672
ท่าวังผา1147263.161
ภูเพียง553258.180
เมืองน่าน1196857.140
เวียงสา1146557.020
รวม98668068.97-
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 85.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 78.76 - 85.00 4
ตั้งแต่ร้อยละ 72.51 - 78.75 3
ตั้งแต่ร้อยละ 66.26 - 72.50 2
ตั้งแต่ร้อยละ 60.00 - 66.26 1
น้อยกว่าร้อยละ 60 0