Showing 1-15 of 15 items.

จังหวัด :น่าน

อำเภอเป้าหมายผลงาน%ระดับคะแนน
เชียงกลาง686798.535
นาหมื่น353188.575
ปัว27223285.295
ทุ่งช้าง14111782.984
สองแคว584882.764
สันติสุข403382.504
บ้านหลวง282382.144
ท่าวังผา18715180.754
นาน้อย12710078.743
แม่จริม947377.663
บ่อเกลือ1229477.053
เวียงสา22416674.113
เมืองน่าน22616573.013
เฉลิมพระเกียรติ946569.152
ภูเพียง876068.972
รวม1,8031,42579.03-
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 85.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 78.76 - 85.00 4
ตั้งแต่ร้อยละ 72.51 - 78.75 3
ตั้งแต่ร้อยละ 66.26 - 72.50 2
ตั้งแต่ร้อยละ 60.00 - 66.26 1
น้อยกว่าร้อยละ 60 0