update2018-01-22: 18:39:20
อำเภอเป้าหมายผลงาน%ระดับคะแนน
เชียงกลาง7,9927,80397.645
สันติสุข4,7444,61897.345
เฉลิมพระเกียรติ3,6153,43595.025
ท่าวังผา16,72915,72894.024
บ้านหลวง4,2443,96093.314
บ่อเกลือ5,0424,67792.764
เวียงสา24,20022,28392.084
ปัว21,15819,20490.764
แม่จริม5,4194,88890.204
เมืองน่าน27,59624,84490.034
ภูเพียง12,24410,39484.893
ทุ่งช้าง5,4074,23078.232
นาน้อย11,3648,15471.751
นาหมื่น4,7403,02863.880
สองแคว3,3281,46043.870
รวม157,822138,70687.89-
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 70.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 76.25 1
ตั้งแต่ร้อยละ 76.26 - 82.50 2
ตั้งแต่ร้อยละ 82.51 - 88.75 3
ตั้งแต่ร้อยละ 88.76 - 95.00 4
มากกว่าร้อยละ 95.00 5