update2018-01-22: 18:42:30
อำเภอเป้าหมายผลงาน%ระดับคะแนน
สันติสุข5,4305,21996.115
เชียงกลาง10,2219,54093.344
เฉลิมพระเกียรติ3,9643,68292.894
ท่าวังผา19,99718,45792.304
บ่อเกลือ5,5295,00190.454
ปัว23,56721,01289.164
เวียงสา28,44125,23088.713
เมืองน่าน34,00430,15388.673
แม่จริม6,2835,50187.553
บ้านหลวง5,0304,38687.203
ภูเพียง15,20512,49582.182
ทุ่งช้าง6,3204,92477.912
นาน้อย13,0438,36264.110
นาหมื่น5,8693,60961.490
สองแคว3,8271,64442.960
รวม186,730159,21585.26-
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 70.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 76.25 1
ตั้งแต่ร้อยละ 76.26 - 82.50 2
ตั้งแต่ร้อยละ 82.51 - 88.75 3
ตั้งแต่ร้อยละ 88.76 - 95.00 4
มากกว่าร้อยละ 95.00 5