คำแนะนำ !

รายงานตัวชี้วัด QOF-2561 เพื่อการ Monitor ตัวเลขผลงานแต่ละข้อ โดยจะประมวลผลจาก HDC แต่ละจังหวัดที่สมัครเข้าร่วมใช้งาน ระบบจะประมวลผลอัตโนมัติทุกวัน
ลำดับ รายการตัวชี้วัดเพิ่มเติม 3 รายการ งวดการจ่าย