ข้อมูลตัวชี้วัด กำลังพัฒนา

ทีมพัฒนา

เฉลิม ใจอุ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์)
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
Database & Web Developer
จิราภรณ์ ณ ลำปาง
เจ้าพนักงานสถิติ ชำนาญงาน
บริหารและจัดการระบบตัวชี้วัด
แผนงานโครงการ
พัชรี รำไพ
นักวิชาการสาธารณสุข
บริหารและจัดการระบบตัวชี้วัด
แผนงานโครงการ
สุเวียต ดวงแก้ว
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
Database & Web Developer

© ทีมพัฒนาสารสนเทศ เขตบริการสุขภาพที่ 1

กรกฎาคม 2560