ระบบรายงานข้อมูล CMI และวิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประมวลผลล่าสุด 23 มกราคม 2561

ค้นหาข้อมูล
 

ปีงบประมาณ 2561

# ระดับ จำนวน รพ. ส่งข้อมูล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRW ผลรวม AdjRW CMI เป้าหมาย
ระดับจำนวน ร.พ.ส่งข้อมูลผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRWผลรวม AdjRWCMIเป้าหมาย
A333045,16690,879.072.011.60
S555021,93130,755.011.41.20
M1333011,38212,845.501.131.00
M2985316,29414,816.790.910.80
F187527,1004,572.080.640.60
F26857391841,47826,828.050.650.60
F32211412218.910.530.60

ปีงบประมาณ 2561

# ระดับ จำนวนเตียงรวม จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวนวันนอนรวม จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม อัตราการครองเตียง AdjRW=0 0 < AdjRW <= 0.5 0.5 < AdjRW <= 1 AdjRW > 1
จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน
จำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอน
A2,12245,240214,836211,728108.45743480.169,79625,67511.928,95629,22613.5726,414160,13774.35
S1,90121,951102,322100,05992.64201030.106,57717,04116.645,14918,80918.3710,20566,44864.89
M165211,40948,17346,28287.67271160.244,07910,93422.652,91210,50621.764,39126,71855.35
M273116,50260,16457,777110.302087071.177,19216,75627.734,70416,90527.984,39826,05443.12
F15107,22124,81923,87186.401214701.883,6628,92835.782,3899,47237.961,0496,08524.38
F22,38843,197128,952126,44571.673501,2510.9621,37646,65735.9515,23051,29739.536,24130,57523.56
F32041899396752.55690.8923844744.3013840640.243614714.57
ระบบรายงานข้อมูล CMI และวิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน
โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่