ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประมวลผลล่าสุด 21 เมษายน 2561

ค้นหาข้อมูล
 

ปีงบประมาณ 2561

# ระดับ จำนวน รพ. ส่งข้อมูล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRW ผลรวม AdjRW CMI เป้าหมาย
ระดับจำนวน ร.พ.ส่งข้อมูลผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRWผลรวม AdjRWCMIเป้าหมาย
A333089,854182,451.002.031.60
S555055,02677,256.531.41.20
M1333018,19120,467.921.131.00
M2995436,88932,633.830.880.80
F1886215,87011,059.550.70.60
F26867481991,59959,638.240.650.60
F32211591328.020.560.60

ปีงบประมาณ 2561

# ระดับ จำนวนเตียงรวม จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวนวันนอนรวม จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม อัตราการครองเตียง AdjRW=0 0 < AdjRW <= 0.5 0.5 < AdjRW <= 1 AdjRW > 1
จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน
จำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอน
A2,12289,941424,079418,293108.31875230.1219,35150,60011.9017,56657,39413.5052,937316,64274.48
S1,90155,034251,099245,37091.748240.0116,26841,50316.5213,19447,44818.8825,564162,30864.59
M165218,19376,04673,42987.33230.006,45617,28322.694,70216,65021.867,03342,22855.44
M286137,280137,832132,78794.063911,4221.0316,47538,86328.0910,95341,00729.649,46157,05041.24
F151016,19657,46355,38285.353261,7313.007,75918,74832.465,24920,50035.492,86216,78129.05
F22,43291,898274,449269,04370.502999620.3545,74799,29635.9632,425110,28539.9413,42765,57223.75
F3205971,4601,43246.95690.6132560440.7621363342.715323615.92
ระบบรายงานข้อมูล CMI วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา
โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่