รายงานคุณภาพการให้รหัส ICD10-10-TM vol.3 ตามกฏ สนย.


ตัวชี้วัด การให้รหัส ICD10-10-TM vol.3 ตามกฏ สนย.
ลำดับ กฏการให้รหัส ICD10-10-TM vol.3 เป้าหมาย ให้รหัสผิด ร้อยละ

© ทีมพัฒนาสารสนเทศ เขตบริการสุขภาพที่ 1

กรกฎาคม 2560